Regulamin

Regulamin

Ogólne warunki umowy na korzystanie z systemu afiliacyjnego finaf.pl.

§1. Preambuła

Centralna Platforma Finansowa sp z o. o. ( nazywana dalej Centralną Platformą Finansową) z siedzibą przy ul. Wybickiego 13c, 81-842 Sopot, oddaje do dyspozycji swoim partnerom afiliacyjnym serwis partnerski www.finaf.pl – narzędzie, które w skuteczny sposób monitoruje i pozwala rozliczać w obrębie sieci internetowej dokładne statystyki sprzedaży usług finansowych dokonywanych za pośrednictwem partnerów afiliacyjnych na rzecz Reklamodawcy.
Do zadań partnerów afiliacyjnych należą usługi związane z emitowaniem kampanii reklamowych na łamach internetu, zmierzające do podnoszenia dochodowości reklamowanych produktów i usług. Płatność za wykonanie usług regulowana jest ich skutecznością i kształtuje sie w zależności od osiągniętych wyników.
Korzystanie z systemu finaf.pl jest dla wszystkich partnerów afiliacyjnych wolne od opłat. Zarejestrowanie sie jako partnerów afiliacyjnych oznacza automatycznie wyrażenie zgody na włączenie niniejszych warunków umowy do warunków umowy współpracy.

§2. Definicje

1. ‘partner afiliacyjny’ to samodzielnie występujący i działający partnerzy umów, którzy współpracują z Centralną Platformą Finansową w ramach usług pośrednictwa – wcześniej indywidualnie zdefiniowanych.
2. – ‘Reklamodawca’ to przedsiębiorstwo, które powierza Centralnej Platformie Finansowej rozprowadzanie swoich produktów i usług na łamach online oraz / albo zleca przeprowadzenie internetowej kampanii reklamowej.
3. – ‘Websites Partnera afiliacyjnego’ Partner afiliacyjny zgłasza do Centralej Platformy Finansowej jedną albo więcej witryn. Każda z nich, po dokładnej kontroli i akceptacji przez pracowników Centralnej Platformy Finansowej, może być wykorzystana do celów reklamowych ofert internetowych Reklamodawcy.
4. – ‘Websites Reklamodawcy’ Każdy Reklamodawca stawia do dyspozycji jedną lub kilka stron, służących do rozprowadzania w Internecie jego produktów lub usług.
5. – ‘Account’ jest to prawomocnie uruchomiony przez Centralną Platformę Finansową dostęp partnera kooperacyjnego do konta finaf.pl. Warunkiem uzyskania dostępu jest podanie rzetelnych i zgodnych z prawdą danych, wymaganych w ankiecie rejestracyjnej a następnie ich sprawdzenie i akceptacja zgłoszenia przez Centralną Platformę Finansową. Partner afiliacyjny zobowiązany jest do przeprowadzenia natychmiastowej aktualizacji w ramach swojego konta w przypadku zmian danych oraz do bezzwłocznego poinformowania o tym Centralnej Platformy Finansowej (dopuszczalna jest droga mailowa).
6. – ‘Użytkownik’ to odwiedzający witryny Partnera afiliacyjnego, który za pomocą zamieszczonych na finaf.pl linków trakingowych zostaje przekierowany na strony Reklamodawcy.
7. – ‘Link trakingowy’ to link kierujący użytkownika z witryny Partnerów afiliacyjnych na stronę Reklamodawcy, którego zadaniem jest zapisanie tego przekierowania w specjalnie przygotowanym do tego celu systemie banku danych. Każdy Partner afiliacyjny otrzymuje poprzez system finaf.pl do dyspozycji różnorodne formy linków trakingowych: linki tekstowe, bannery czy też w postaci katalogów produktów. Zastosowanie ich wymaga niezmienności formy, co gwarantuje prawidłowość pomiarów i statystyk.
8. – ‘Traking’ to pomiary akcji użytkownika oraz dokonanych transakcji i ich przyporządkowanie do poszczególnych Partnerów afiliacyjnych. Monitorowanie poprzez www.finaf.pl wykorzystuje wyłącznie anonimowe Cookie, nie zawierające żadnych danych osobowych związanych z użytkownikiem.
9. – ‘Klikniecia’ to przekierowanie użytkownika z witryny Partnera afiliacyjnego na stronę Reklamodawcy. Pomiar i zapis liczby kliknięć dokonywane są przez system finaf.pl przy wykorzystaniu linków trakingowych.
10. – ‘Lead’ to całościowe przeprowadzenie przez użytkownika określonego działania na stronie Reklamodawcy, zgodne z opisem programu.
11. – ‘Sales’ to wejście przez użytkownika w układy należności w stosunku do Reklamodawcy. Przykładowo może być to nabycie produktów i usług w sklepie internetowym. Pomiar i zapis liczby ‘Sales’ dokonuje system finaf.pl przy wykorzystaniu linków trakingowych i cookie.

§3. Korzystanie z systemu finaf.pl

1. Zgłoszenie się jako Partner afiliacyjny jest równoznaczne z przyjęciem niniejszych warunków ogólnych umowy.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego pod https://www.finaf.pl nie oznacza jeszcze zależności zawarcie umowy świadczeń pośrednictwa. Rejestracja przedstawia tylko zgłoszenie wniosku na zawarcie umowy. Partner afiliacyjny otrzymuje w związku z tym potwierdzenie przez Email.
2. Przyjęcie oferty zgłoszeniowej oznacza dla Partnera afiliacyjnego prawo do wykorzystania swoich usług w interesie i dla potrzeb Reklamodawcy. Z tego tytułu nie powstają jednak dla Partnera afiliacyjnego żadne zobowiązania.
3. W przypadku rozpoczęcia działalności na rzecz Reklamodawcy, wszelkie wykonywane usługi musza odbywać sie zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
4. Partner afiliacyjny odpowiada za prawdziwość, pełność i aktualność podanych informacji.
5.Centralna Platforma Finansowa zobowiązuje sie do zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa w ramach systemu partnerskiego finaf.pl jak również do zagwarantowania niezawodności stron i procesów online, poprzez ciągły nadzór i kontrole techniczna serwera.
Centralna Platforma Finansowa nie przejmuje odpowiedzialności za okresy przerw w emitowaniu systemu partnerskiego finaf.pl jak również stron internetowych i procesów online Reklamodawcy i za wynikające z tego straty prowizji.

§4. Zawarcie umowy

1. Centralna Platforma Finansowa zawiązuje dla każdego Reklamodawcy / Produktu oddzielne umowy z Partnerami afiliacyjnymi. Wynagrodzenie uzależnione jest od osiągniętych wyników i uregulowane niniejszą umową. Wysokości opłat negocjowane są z każdym Partnerem afiliacyjnym oddzielnie. Żądania specjalnego rodzaju czy też wysokości wynagrodzenia są bezpodstawne – jak również próba powielania ustaleń finansowych zawartych z innymi Partnerami afiliacyjnymi.

§5. Wypłata prowizji

1. Prawo do wynagrodzenia dla Partnera afiliacyjnego powstaje po zakończeniu i udokumentowaniu wykonanych usług.
2. Rozliczenie należnych wynagrodzeń odbywa sie raz w miesiącu i nie później niż do 20-ego dnia każdego miesiąca, następującego po rozliczanym miesiącu. W wypadku nie opłacenia przez Reklamodawcę zobowiązań finansowych względem Centralnej Platformy Finansowej, wypłaty należnych prowizji dla Partnerów afiliacyjnych mogą zostać wstrzymane do momentu uregulowania zobowiązań finansowych Reklamodawcy względem Centralnej Platformy Finansowej.
3. Wysokość wynagrodzenia jest dla każdego Partnera afiliacyjnego widoczna w jego Account – z zastrzeżeniem, że suma ta jest niesprawdzona i może ulec zmianie po dokładnym rozliczeniu. Rozliczenia należności finansowych odpowiadają wymaganiom aktualnych zasad podatkowych.
4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest uzyskanie minimalnej wysokości stawki w danym miesiącu. Minimalna stawka wynosi 100 zł.
W przypadku wynagrodzenia za dany miesiąc niższego niż 100 zł, wypłata odbędzie sie w kolejnym miesiącu, następującym po miesiącu, w którym minimalna stawka została osiągnięta.
5. W przypadku niedokonanej wypłaty suma wynagrodzenia przenoszona jest na następny miesiąc.
6. Partner afiliacyjny ponosi pełną odpowiedzialność za zgłaszanie i odprowadzanie wszelkich należnych podatków i opłat (włącznie z opłatami socjalnymi), z tytułu przychodów / zysków pozyskanych w związku ze współpracą w systemie finaf.pl.

7. W przypadku gdy Wydawca świadczy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest w danym okresie rozliczeniowym do wystawienia faktury VAT dla Centralnej Platformy Finansowej zgodnie z zapisami regulaminu. Centralna Platforma Finansowa zastrzega sobie prawo i możliwość żądania stosownych dokumentów, potwierdzających posiadanie statusu przedsiębiorcy i prowadzenia działalności gospodarczej lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania Partnera oraz podmiotu uprawnionego do wystawienia faktur VAT.
8. Wynagrodzenie dla Partnera wypłacane jest na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia.

§6. Obowiązki Partnera afiliacyjnego

1. Partnerzy afiliacyjni zobowiązują sie do takiego sposobu przygotowania witryn, który uniemożliwi ewentualne wyłudzenia usług poprzez manipulacje i oszustwo.
2. Partnerzy afiliacyjni zobowiązani są do posługiwania sie wyłącznie środkami reklamy ( tekst, banner, HTML, Flash itp.), przedstawionymi do dyspozycji przez finaf.pl i zawierającymi niezbędne do monitorowania sukcesów przekazu linki trakingowe. Przygotowane kody źródłowe nie mogą ulec zmianie i mogą być wykorzystywane wyłącznie na dokładnie określonych stronach Partnerów afiliacyjnych.
3. Wszelkie przekazywanie środków reklamy osobom trzecim jest niedozwolone.
4. Każdy Partner afiliacyjny zajmujący sie działalnością marketingową na łamach online zobowiązuje sie do przestrzegania aktualnych zarządzeń, postanowień i ustaleń prawnych.
5. Partnerzy afiliacyjni zobowiązują sie do wykorzystania w celach reklamowych na rzecz reklamodawców systemu finaf.pl wyłącznie takich stron, które nie stwarzają możliwości działania na szkodę Reklamodawcy, jego opinii, jakości produktów i usług jak również działalności przedsiębiorstwa.
6. Powyższe ustalenia dotyczą także linków na podmioty trzecie.
7. Naruszenie postanowień, zawartych w punktach 4 oraz 5 uprawnia Centralną Platformę Finansową – także po fakcie – do natychmiastowego żądania zmiany bądź zaprzestania działań.
8. Partner afiliacyjny ponosi konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zawartej umowy i obowiązujących pomiędzy stronami ustaleń i obciążany będzie wszelkimi zobowiązaniami, w tym karami umownymi nałożonymi przez Reklamodawcę na Centralną Platformę Finansową będącymi konsekwencją działań lub zaniechań Wydawcy.
9. Wydawca /Partner afiliacyjny oświadcza, że działa w oparciu o obowiązujące przepisy w tym szczególnie w oparciu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
10. Za wszelkie zaniechania i uchybienia względem powyższych przepisów odpowiada Wydawca, powstałe na skutek działań lub zaniechań wbrew obowiązków wynikających z w/w rozporządzania.
Wydawca ponosi – także wobec osób trzecich – pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za nieprzestrzeganie w/w obowiązków, w szczególności w przypadku skierowania przeciwko Centralnej Platformie Finansowej roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z RODO. Wydawca zwalnia Centralną Platformę Finansową z odpowiedzialności i zaspokojenia w całości powyższych roszczeń.

§7. Okres obowiązywania umowy

1. Umowa afiliacyjne zawierana jest z reguły na czas nieokreślony.

§8. Rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i z natychmiastowym skutkiem – w formie całościowej lub też z ograniczeniem na konkretnych Reklamodawców.
2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenie droga elektroniczna (Email) jest wystarczające i wchodzi w życie w momencie dotarcia do adresata.
3. Wypłata ewentualnych należności finansowych odbywa sie po rozwiązaniu umowy na zasadach omówionych w punkcie 7 – pod warunkiem, że minimalna wysokość wynagrodzenia określona w punkcie 7.2-7.3 została osiągnięta w momencie rozwiązania umowy.
4. Partner afiliacyjny zobowiązuje sie w momencie rozwiązania umowy do usunięcia ze swoich stron wszelkich linków i środków reklamowych dotyczących zainteresowanego Reklamodawcy.
Rozwiązanie umowy zwalnia natychmiast Centralną Platformę Finansową od dalszych świadczeń finansowych. Ma to zastosowanie również w przypadku, kiedy Partner afiliacyjny nie usunął jeszcze ze swoich stron odpowiednich linków i środków reklamy.
5. Odpowiedzialność za szkody.
6. Centralna Platforma Finansowa odpowiada wyłącznie za szkody będące wynikiem zamierzonego działania bądź też niedbalstwa. Jako nienaruszona pozostaje tutaj odpowiedzialność za straty w wyniku niedotrzymania terminów.

§9. Ochrona danych

1. Zapis i przechowywanie informacji zawierających dane osobowe odbywają sie wyłącznie w celach przeprowadzenia zmian w umowie, opracowań merytorycznych i uzasadnień – na drodze elektronicznej. Zapis obejmuje przy tym nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, numer faksu, adres E-mail, konto bankowe i adresy stron internetowych Partnerów afiliacyjnych. Przekazywanie tych danych odbywa sie wyłącznie w celach przeprowadzenia umowy.
2. Wszystkie informacje zawierające dane osobowe traktowane są zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi.

§10. Poufność

1. Wszystkie strony są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy w odniesieniu do uzyskanych informacji o przedsiębiorstwie, jego strukturze i działalności, metod niezbędnych do wykonania umowy na czas trwania umowy – za wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych i aktualnie opublikowanych.

2. Wszystkie strony umowy zobowiązują sie do przestrzegania powyższych postanowień na szczeblu pracowników własnych, jak również pracowników obcych, którzy poprzez współprace z przedsiębiorstwem mieli dostęp do powyższych informacji. Nie dotyczy to składanych oświadczeń o charakterze prawnym.
3. Powyższe postanowienia obowiązują także po rozwiązaniu umowy.

§11. Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszej umowy będą niezwłocznie udostępniane wszystkim Partnerom afiliacyjnym.
2. Powiadomienie odbywa sie na drodze elektronicznej na podane adresy E-mail. Partner może nie wyrazić zgody na przeprowadzone zmiany – przed upływem 14 dni, licząc od dnia otrzymania powiadomienia.
3. Prowizje wszystkich Partnerów kooperacyjnych mogą ulęgać zmianom. Centralna Platforma Finansowa ma prawo do zmiany prowizji po uprzednim porozumieniu z Partnerem afiliacyjnym. W przypadku nieustalenia ram czasowych na wejście w życie nowych modeli opłat, obowiązują one od następnego dnia po północy.
4. Centralna Platforma Finansowa zapewnia sobie prawo do niezapowiedzianych zmian w ramach systemu finaf.pl, mających na celu dopasowanie go do własnych potrzeb i dalszy jego rozwój. Wynikające z tego prace mogą być zlecane podmiotom trzecim.
5. Sprawy sporne, dotyczące praw i obowiązków wynikających z tej umowy, pomiędzy Centralna Platforma Finansowa i Partnerem afiliacyjnym, jak również zasięgu tej umowy, podlegają ( o ile jest to dopuszczalne ) sądowi odpowiedniemu dla siedziby Centralnej Platformy Finansowej.
6. Niniejsze warunki umowy są wyłączną podstawa regulującą wszystkie dostawy, usługi, oferty i umowy pomiędzy Centralna Platforma Finansowa i Partnerem afiliacyjnym.
Inne warunki umowy mogą zostać zaakceptowane wyłącznie poprzez wyrażenie zgody obydwu stron.
Wszelkie porozumienia dodatkowe, bądź też zmiany i uzupełnienia zawartych ustaleń pomiędzy Centralna Platforma Finansowa i Partnenrem afiliacyjnym wymagają formy pisemnej. Inna forma umów nie będzie brana pod uwagę.
7. Porozumienia zawarte w formie Email są w tym przypadku akceptowane.
8. Centralna Platforma Finansowa zobowiązuje się w stosunku do Partnerów afiliacyjnych do terminowego przyjmowania reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się dla każdego Reklamodawcy oddzielnie.