Regulamin

Home / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY FINANSOWEJ FINAF.PL

Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem www.finaf.pl, prowadzonego przez firmę Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybickiego 13c, 81-842 Sopot, KRS 0000337417, REGON 220870481, NIP 5851450734

 1. Definicje
 1. Platforma finansowa – internetowy serwis dostępny pod adresem www.finaf.pl
 2. Firma pożyczkowa – podmiot, który zajmuje się udzielaniem pożyczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta firmy jest udostępniona na Platformie finansowej.
 3. Oferta – oferta pożyczki firmy pożyczkowej, która jest skierowana do Użytkownika platformy finansowej www.finaf.pl
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Platformy finansowej, również w celu poszukiwania pożyczki.
 5. Usługodawca – Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybickiego 13c, 81-842 Sopot, KRS 0000337417, REGON 220870481, NIP 5851450734
 6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których jest mowa w § 4 i § 5 tego regulaminu.
 7. Polityka prywatności – nieodłączny element „Regulaminu platformy finansowej”. Dotyczy danych zbieranych od Użytkownika Platformy Finansowej, uzyskiwanych w procesie rejestracji oraz przy późniejszym korzystaniu z Platformy finansowej.
 8. Newsletter – forma elektronicznego biuletynu, który ma informować zarejestrowanych Użytkowników o pojawiających się w ofercie nowościach oraz o zmianach wprowadzanych na Platformie Finansowej.

2. Wstęp

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje Użytkowników do stosowania się do jego zasad.
 2. Regulamin wyznacza rodzaje usług, które są świadczone za pośrednictwem Platformy finansowej, warunki oraz reguły korzystania z niego, m.in. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, które są oferowane za jego pośrednictwem.
 3. Każdy Użytkownik chcący korzystać z Platformy finansowej, powinien najpierw zapoznać się oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Regulaminie. Przez korzystanie z Usług Platformy Finansowej Użytkownik automatycznie wyraża akceptację jego warunków, również mówiących o zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tutaj konieczności zawierania odrębnej umowy. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie oraz na zasadach, które są określone w Regulaminie.
 5. W sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, a szczególnie mowa o składaniu oświadczeń woli w postaci elektronicznej, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

3. Usługi

 1. Główną funkcją oferowaną przez Platformę Finansową jest możliwość uzyskania kredytu bankowego lub pożyczki po wcześniejszym poprawnym uzupełnieniu wniosku o udzielenie finansowania.
 2. Za możliwość korzystania z Usług Platforma Finansowa nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat.

4. Warunki techniczne

 1. Wymagania techniczne, które są niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu, określa „Polityka prywatności”.

5. Zawarcie oraz rozwiązywanie umowy

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów z Użytkownikiem przez Centralną Platformę Finansową Sp. z o.o. odnoszących się do świadczenia Usług. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług udostępnionych przez Platformę finansową, Użytkownik automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie występuje konieczność sporządzania odrębnej umowy. Umowa o świadczenie Usług upoważnia Centralną Platformę Finansową Sp. z o.o. do przekazywania danych Użytkowników korzystających z Serwisu partnerom, których usługi są w nim zaprezentowane. Odnosi się to szczególnie do banków oraz firm pożyczkowych.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie przestać korzystać z Usług udostępnionych przez Platformę finansową. Skutki prawne, które wynikają z zakończenia korzystania z Usług, są określone przez bezwzględnie i aktualnie obowiązujące rozporządzenia prawa. Przepisy prawne są właściwe z racji prawnego charakteru świadczonej usługi i okoliczności faktycznych.
 3. Z zastrzeżeniem pkt., który znajduje się poniżej, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana automatycznie. Nie ma konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z momentem opuszczenia przez Użytkownika Platformy finansowej, który udostępnia niniejsze Usługi.
 4. Umowa o świadczenie Usług newslettera jest rozwiązana wraz z momentem złożenia przez Użytkownika Platformy finansowej oświadczenia o rezygnacji z usług, które są mu świadczone. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej bądź przesłana przez e-mail z konta, z którego Użytkownik zarejestrował się w Platformie finansowej.

6 Odpowiedzialność Platformy Finansowej

 1. Platforma finansowa wymaga podawania przez Użytkownika danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych oraz niewprowadzających w błąd. Za skutki wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularzy w całości odpowiada Użytkownik. Szczególnie odnosi się to do sytuacji podania błędnych bądź nieprawdziwych danych.
 2. Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie formularzy przez Użytkownika. Szczególnie nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, których dane mogły zostać zamieszczone w formularzach udostępnianych przez Platformę Finansową bez wyrażenia ich wiedzy i zgody.
 3. Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Platformy finansowej, jeśli przyczyny nie są od niego zależne. W celach bezpieczeństwa bądź z innych przyczyn Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. może na jakiś czas zawiesić dostęp do Platformy finansowej. Następuje to na okres niezbędny do wyeliminowania powstałych zagrożeń czy nieprawidłowości. Centralna platforma finansowa Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Platformy finansowej.
 4. Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z postanowieniami Regulaminu korzystanie z Platformy finansowej przez jego Użytkowników.
 5. Użytkownicy nie mogą dostarczać bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd treści, a także treści zawierających wirusy bądź mogących spowodować zakłócenia bądź uszkodzenia w systemach komputerowych.
 6. W przypadku otrzymania przez Centralną Platformę Finansową Sp. z o.o. wiarygodnej wiadomości o niezgodnym z prawem charakterze przechowywanych danych, które są dostarczone przez Użytkownika, Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. może zablokować dostęp do nich. Nie ponosi również odpowiedzialności za Użytkowników i za szkody, które powstały przez uniemożliwienie dostępu do bezprawnych treści.
 7. Jeśli Użytkownik dostarczy treści i dane o charakterze omówionym powyżej, Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. ma prawo wystąpić z żądaniem uzyskania roszczenia odszkodowawczego bezpośrednio od konkretnego Użytkownika. Zasady tego postępowania określa Kodeks cywilny.

7 Reklamacje

 1. Użytkownik korzystający z Platformy Finansowej może zgodnie z przysługującym mu prawem składać reklamacje w sprawach odnoszących się do Usług, które oferuje. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Platformy finansowej, muszą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: biuro@finaf.pl
 2. W reklamacji powinny zawierać się: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji.
 3. Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpoznana zgodnie z terminem, Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. powiadomi Użytkownika, który ją złożył, o przyczynach składających się na opóźnienie i o przewidywanym terminie, w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź adres korespondencyjny, o ile tak zostało wskazane w reklamacji.

8 Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik może otrzymywać newsletter przygotowany przez Centralną Platofrmę Finansową Sp. z o.o. przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
 2. Za Usługę subskrypcji newslettera Platformy finansowej nie pobierane są żadne opłaty. Jest to usługa dostępna dla każdego Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu musi potwierdzić rezygnację, tym samym informując o tym Centralną Platformę Finansową Sp. z o.o.
 4. Zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych Użytkownika Platformy finansowej całościowo określa „polityka poufności”.

9 Własność intelektualna

 1. Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. informuje, że na Platformie finansowej znajdują się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne dobra niematerialne, które są przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.
 2. Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Platformy finansowej, a także znaki towarowe, należą do Centralnej Platformy Finansowej Sp. z o.o.
 3. Użytkownik korzystając z Platformy finansowej zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści jedynie w zakresie osobistego użytku. Korzystanie z niniejszych treści oraz rozporządzanie nimi, które wykracza poza ramy osobistego użytku, wymaga stosownej zgody wyrażonej przez Centralną Platformę Finansową Sp. z o.o. bądź inny uprawiony do tego podmiot.

10 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów, mówiących o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów, które powstają w związku ze stosowaniem Regulaminu albo wynikłych ze świadczenia usług drogą elektroniczną na jego podstawie, jest sąd właściwości ogólnej.
 3. Centralna Platforma Finansowa Sp. z o.o. zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym terminie.
 4. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia nie zdecyduje się na wypowiedzenie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.